مکث – مقدمه

قسمت ۱: «آنچه خواهیم گفت» یا «نباشد خرد جان نباشد رواست».  این قسمت، مقدمه‌ای است بر آنچه که در قسمت‌های آینده خواهیم گفت. خواهید دید که بحث ما بر «اندیشه» استوار می‌شود.

قسمت ۲: «اهمیت گفته‌ها» یا «هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود». در این قسمت، اهمیت بحث را روشن می‌کنیم و خواهیم گفت که از چه ابزارهایی استفاده می‌کنیم. درس اول: مباحثه را به منازعه تبدیل نکنید!

مکث – دین در یک نگاه

قسمت ۳: «چیستی دین» یا «بود کیش من مهر دلدارها». در این قسمت سعی می‌کنیم تعریفی از دین ارائه دهیم. برای درک این تعریف، لازم است در اقیانوس فلسفه شنا کنیم.

قسمت ۴: «عقل، دین، علم» یا «تو را دانش و دین رهاند درست». در این قسمت می‌بینیم که علم را چگونه باید تعریف کرد. با توجه به این تعریف، رابطه‌ی دین و علم مشخص می‌شود.