دین در یک نگاه – قسمت ۴: «عقل، دین، علم» یا «تو را دانش و دین رهاند درست».

منابع:

۱) فاینمن، ریچارد و دیگران. (۱۳۹۶) درس‌نامه فیزیک فاینمن، جلد اول، ترجمه محمد مقدسی، تهران: سبزان

۲) طباطبایی، محمدحسین (۱۳۷۴) تفسیر المیزان، جلد هشتم، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

۳) شهیدی، سیدجعفر (مترجم). (۱۳۸۸)، نهج‌البلاغه. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۴) Jammer, Max. (1999) Einstein and Religion: physics and theology, Princeton University Press

دین در یک نگاه – قسمت ۳: «چیستی دین» یا «بود کیش من مهر دلدارها».

منابع:

۱) ناس، جان. (۱۳۴۴) تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات پیروز.

۲) جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۷۲) شریعت در آینه معرفت، تهران: رجاء.

۳) جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۸) تسنیم: تفسیر قرآن کریم، جلد هفتم، تنظیم و ویرایش علی اسلامی، قم: اسراء.

۴) قرآن کریم (سوره شعراء)، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی.

۵) wikifeqh.ir/چیستی_دین

مقدمه – قسمت ۲: «اهمیت گفته‌ها» یا «هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود»

منابع:

۱) قربانی، قدرت الله (۱۳۹۲) نظریه‌های علم مسیحی در جهان غرب، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

مقدمه – قسمت ۱: «آنچه خواهیم گفت» یا «نباشد خرد، جان نباشد رواست»

سخن آغازین و آغاز باب گفتگو…